Επιλογή μοσχεύματος στην πρώτη συνδεσμοπλαστική.
Does it really matter?